Wynik finansowy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Wynik finansowy

Wynik finansowy spółek kapitałowych stanowi podstawę określenia wysokości dywidendy (zobacz na stronie dywidenda). Jest zestawieniem przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i operacji finansowych oraz kosztów tej działalności przedstawionym w sprawozdaniu finansowym.

Obliczany jest na podstawie rachunku zysków i strat tworzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

rachunek zysków i strat

 

W skład rachunku zysków i strat wchodzi:

 1. Zysk/strata na sprzedaży (brutto)to przychody ze sprzedaży netto (a) pomniejszone o koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów (b).
 2. Zysk/strata na sprzedaży (netto) to zysk/strata na sprzedaży (brutto) pomniejszony o koszty zarządu (c) i koszty sprzedaży (d). Jest to faktyczny zysk/strata z podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
 3. Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) to zysk/strata na sprzedaży (netto) powiększony o pozostałe przychody operacyjne (e), a następnie pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne (f).
 4. Zysk/strata na działalności gospodarczejto zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o przychody finansowe (g), a następnie pomniejszony o koszty finansowe (h).
 5. Zysk/strata brutto to zysk/strata na działalności gospodarczej powiększony o zyski nadzwyczajne (i) i pomniejszony o straty nadzwyczajne (j).
 6. Zysk/strata nettoto Zysk/strata brutto pomniejszony o podatek dochodowy (k).

Na jego podstawie możemy ocenić efektywność poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Możemy więc mówić o wyniku finansowym ze sprzedaży (pkt. 1 i 2), wyniku finansowym z działalności operacyjnej (pkt. 3), wyniku finansowym z działalności gospodarczej (pkt. 4), wyniku finansowym brutto (pkt. 5), czy wyniku finansowym netto (pkt. 6).

Dla inwestorów wynik finansowy jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa oraz składnikiem formuł służących do obliczania efektywności gospodarowania.

Zobacz także interesujące frazy:

 • wynik finansowy netto;
 • konto wynik finansowy;
 • wynik finansowy rachunkowość;
 • wynik finansowy wariant porównawczy;
 • wynik finansowy w bilansie;
 • jak obliczyć wynik finansowy;
 • wynik finansowy brutto;
 • wynik finansowy schemat;
 • wynik finansowy wariant kalkulacyjny;
 • czynniki kształtujące wynik finansowy;
 • amortyzacja a wynik finansowy;
 • wynik finansowy zadania;
 • wynik finansowy firmy;
 • wynik finansowy i jego podział;
 • wynik finansowy definicja;
 • wynik finansowy przedsiębiorstwa;
 • wynik finansowy wzór;;
 • wynik finansowy metodą statystyczną;
 • niepodzielony wynik finansowy;
 • wynik finansowy metoda kalkulacyjna;
 • czynniki kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa;
 • wynik finansowy netto definicja;
 • wynik finansowy metoda porównawcza;
 • co to jest wynik finansowy;
 • wpływ amortyzacji na wynik finansowy;
 • wynik finansowy w ujęciu bilansowo-podatkowym;;;
 • wynik finansowy ze sprzedaży;
 • wynik finansowy banku;
 • przychody koszty wynik finansowy przedsiębiorstwa.